key ::,,,OTHER,RATE=G,RATING=0,2018-04-20 09:12:06
description ::รายการที่จะนำสิ่งรอบตัว สิ่งใกล้ตัวที่อยู่ในชีวิตประจำวันมาทดลองหาคำตอบ จากข้อสงสัยทั่วไปจนถึงคำถามคาใจ ที่อยากจะหาคำตอบ เราจะนำมาทดลองให้หายข้อข้องใจ